Advies werkgroep gebouwen (2)

s5 logo

Featured

Advies werkgroep gebouwen (2)

PKA gebouwenOp 18 september heeft de werkgroep gebouwen haar advies uitgebracht en gepresenteerd aan de leden van zowel de algemene kerkenraad als van de wijkkerkenraden. Bij haar advisering is de werkgroep uitgegaan van de vraagstelling zoals die door de algemene kerkenraad (AK) was geformuleerd. Daarin stond onder meer uit te gaan van:


1. het door de AK vastgestelde beleidsvoornemen, dat we met de drie wijkgemeenten toegroeien naar één gemeente waarin de diversiteit aan ‘geloofskleuren’ tot haar recht kan blijven komen;
2. het door de AK vastgestelde beleidsvoornemen om het aantal te gebruiken gebouwen / vier-plekken te verminderen naar 2 of 1;
3. het belang op grond van het hiervoor genoemde, dat lidmaten van de huidige wijkgemeenten elkaar leren kennen, ontmoeten en respecteren in de verscheidenheid, dit vanuit het besef elkaar door Christus te zijn gegeven en in God te zijn verbonden;
4. het beleidsuitgangspunt dat we liever uitgaven doen aan pastorale, menselijke inzet dan aan ‘stenen’;
5. het feit dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) vanuit het financieel beheer een structurele bezuinigingstaakstelling op de exploitatie van de gebouwen nastreeft van minimaal € 75.000,- tot € 100.000,- per jaar.


De werkgroep heeft verschillende aspecten van de gebouwen in eigendom (De Bron, Jozefkerk en Opstandingskerk) naast elkaar in beeld gebracht en vervolgens tegen het licht van de beleidsuitgangspunten van de AK aangehouden. Daarbij is er expliciet vanuit gegaan, dat de structurele huur van de niet in eigendom zijnde kerkgebouwen (Adventskerk, De Ontmoeting) wordt beëindigd. Binnen de werkgroep, breed samengesteld met vertegenwoordiging vanuit alle wijken, leefden verschillende opvattingen over het gaan of blijven gebruiken van één of meerdere kerkgebouwen, al dan niet nog tijdelijk als overgangsfase.
Op basis van een meerderheidsstandpunt – met instemming van de leden met een minderheidsstandpunt – adviseert de werkgroep om één kerkgebouw te blijven gebruiken en dat ook in één stap te concretiseren. Op basis van hoe we in Assen kerk willen zijn – geformuleerd in het beleidsdocument – acht de werkgroep de keuze voor een centraal gelegen kerkgebouw op z’n plaats: De Bron of de Jozefkerk. Wat de doorslag moet geven in de keuze tussen de Jozefkerk en de Bron laat de werkgroep over aan de AK. Voor beide gebouwen gelden plussen en minnen.
Een belangrijke opmerking van de werkgroep bij het advies voor één gebouw is, dat door de week (en wellicht ook wel regelmatig op zondag) de PKA present zal willen zijn op plaatsen en in wijken in gemeentelijk Assen om daar activiteiten en ontmoetingen te organiseren en diaconaal (vrijwilligers) werk te verrichten. De werkgroep acht het van belang hiervoor budget te reserveren. En, zo geeft de werkgroep aan, door met één kerkgebouw verder te gaan, komen eerder en meer financiële middelen beschikbaar.


Het is nu aan de AK om op basis van het advies te komen tot in eerste instantie voorlopige besluitvorming. Zoals in het vorige Kerkblad aangegeven, heeft de AK dit gepland in de vergadering op 23 oktober a.s.. Daarna zullen de wijkkerkenraden (30 oktober) en de gemeenteleden (november) door de AK hierover worden ‘gekend en gehoord‘. De definitieve besluitvorming staat begin 2024 op de rol.


U kunt hier klikken voor het adviesrapport van de werkgroep gebouwen.

 

 

Anbi Gegevens Kerk                                                                                                        Login/Log uit
Anbi Gegevens Diaconie Webmail
Protestantse Kerk in Nederland Privacyverklaring

 

 

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.