Over ons

s5 logo

Algemene Kerkenraad

Bestuur
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (algemene kerkenraad en wijkkerkenraden), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode). Een gemeente met meer dan twee predikanten is in de regel ingedeeld in wijkgemeenten.
Binnen de Protestantse Gemeente Assen is dit het geval en heeft elke wijkgemeente haar eigen wijkkerkenraad. Daarnaast is er een algemene kerkenraad (AK) die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt.
De wijkkerkenraden worden als de eigenlijke kerkenraad beschouwd, zoals de wijkgemeente de eigenlijke gemeente is. Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht.

Verantwoordelijkheden en uitvoering
De algemene kerkenraad geeft dus leiding aan een gemeente (Protestantse Gemeente Assen) als geheel. Het dagelijks bestuur van de AK wordt gevormd door het moderamen. Voor een wijkgemeente geldt dezelfde structuur. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden.
De plaatselijke regeling is bedoeld, met als basis de kerkorde, het leven en werken binnen de (wijk) gemeente(n) mogelijk te maken en om daarmee aan haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.
De AK is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als op financieel terrein. De algemene kerkenraad draagt ook de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast. Daarnaast heeft de algemene kerkenraad een coördinerende taak. De uitvoering (verzorging) van het beleid, wordt toevertrouwd aan de colleges van kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen) en college van diakenen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De algemene kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de algemene kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest en de colleges weten zich als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de algemene kerkenraad, zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren. Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de algemene kerkenraad en de colleges, elk met in acht nemen van ieders verantwoordelijkheid, goed samenwerken en het samen eens worden.

Samenwerking
In een grote gemeente is het ook van belang dat er samenhang is in het beleid van de wijkkerkenraden. Maar de algemene kerkenraad kan deze taak slechts in overleg met de wijkkerkenraden uitoefenen. De algemene kerkenraad kan daarin dus alleen bindende besluiten nemen als met de wijkkerkenraden overeenstemming is bereikt.
Als het gaat om zaken die voor de gemeente als geheel van belang zijn, heeft de algemene kerkenraad verstrekkender bevoegdheden: dan kan hij zelf voorzieningen treffen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan voorzieningen ten behoeve van minderheden in de gemeente. Zo kan recht worden gedaan aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid.

Samenstelling
De algemene kerkenraad bestaat uit 10 ambtsdragers (2 predikanten, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen) die door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen. Als boventallig lid maken de volgende ambtsdragers deel uit van de AK: preses, scriba en de voorzitter van het college van diakenen. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit de preses, scriba, de voorzitters van het college van kerkrentmeester en het college van diakenen en een predikant. De directeur van het kerkelijk bureau is adviseur.

Heeft u opmerkingen, suggesties of wilt u contact met één van de leden van het moderamen dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, daar kan men u verder verwijzen.

De Algemene Kerkenraad vergadert zes maal per jaar.

 

Het moderamen bestaat uit:

preses - G. Schoep
scriba - Vacant
voorzitter College van Diakenen - T. Poelman
voorzitter College van Kerkrentmeester - E.J. Lutgert
predikant: ds. Helène van Noord

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.